វិធីធ្វើល្ហុងចាហួយដូង

វិធីធ្វើ៖ ១.យកល្ហុងចិតសំបកឲ្យស្អាតពុះជាពីរ រួចខ្វេះយកគ្រាប់ចេញឲ្យអស់ទុកមួយអន្លើ ២.យកខ្ទិះចុងដាក់លាយជាមួយម្សៅចាហួយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វ ៣.ដាំឆ្នាំងដាក់ស្ករស…