ក្មេងៗហាត់រៀន ល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែត សិស្សថ្មី វិដេអូ លោកគ្រូចៅអធិការវត្ត ជា ប៊ុន ធឿន

សុំត្រឹមស៊ែរម្នាក់មួយបានទេ ដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងថានេះជារបស់ខ្មែរយើងពិតៗ ល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែត សិស្សថ្មី វិដេអូ…