អត់ដឹងធ្វើអ្វីញាំ តោះឆាក្រអៅឈូកជាមួយសាច់ជ្រូក ញាំបាយថ្ងៃជុំគ្រួសារ

ឆាក្រអៅឈូកជាមួយសាច់ជ្រូក គ្រឿងផ្សំ,ផ្នែក​បន្លែ ,ក្រអៅឈូក ,ស្លឹកខ្ទឹម ,ផ្នែកសាច់,សាច់​ជ្រូក…