របៀបធ្វើម្ទេសជ្រក់ ធ្វើទុកញាុំជាមួយបបរគ្រឿង លាយជាមួយជ្រក់ ឬទឹកសៀង ពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់

+គ្រឿងផ្សំ៖- ម្ទេសដៃនាង ១គីឡូកន្លះ (យកទងចេញកុំឲ្យល្វីង)- ទឹកខ្មេះ…